/

26 July 2023

Grote technologiebedrijven vormen Frontier Model Forum voor veilige ontwikkeling van frontier AI

OpenAI, Microsoft, Google en Anthropic hebben de handen ineengeslagen om het Frontier Model Forum te vormen. Dit nieuwe initiatief streeft ernaar de veilige en verantwoorde ontwikkeling van “frontier AI” modellen te waarborgen. Frontier AI verwijst naar geavanceerde AI- en machine learning modellen die aanzienlijke risico’s kunnen vormen voor de openbare veiligheid. Het doel van dit forum is dan ook om onderzoek naar AI-veiligheid te bevorderen, de beste praktijken vast te stellen, samen te werken met belanghebbenden en inspanningen te ondersteunen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Dit forum staat open voor nieuwe leden die frontier AI-modellen ontwikkelen en implementeren en die de veiligheid van dergelijke modellen prioriteit geven. De oprichtende leden hebben plannen om een adviesraad op te zetten, een handvest, governance en financieringsstructuur te ontwikkelen. Dit is een poging van grote technologiebedrijven om veiligheidsproblemen aan te pakken en mogelijk toekomstige regelgeving te omzeilen.

Deze stappen zijn met name relevant in het licht van de huidige ontwikkelingen rond AI-regulering. Europa is bezig met het opstellen van de eerste concrete AI-regelgevingsgids, en President Biden heeft uitdrukkelijk de noodzaak uitgesproken voor nieuwe wetten en regels om de risico’s van AI te beheersen.

De leden van het Frontier Model Forum erkennen dat de snelle vooruitgang in AI en machine learning aanzienlijke uitdagingen en risico’s met zich meebrengt. Deze risico’s variëren van de mogelijkheid van misbruik en manipulatie tot de brede maatschappelijke en economische gevolgen die deze technologieën kunnen hebben. Het forum streeft ernaar om een omgeving te creëren waarin deze uitdagingen op een veilige, verantwoorde en transparante manier kunnen worden aangepakt.

De oprichting van het Frontier Model Forum is een belangrijke stap in de richting van het beheersen van de risico’s van geavanceerde AI en machine learning modellen. Het is een teken dat de grote technologiebedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en proactief handelen om potentiële problemen aan te pakken voordat ze zich voordoen. Deze stap is van groot belang, gezien de potentieel verstrekkende gevolgen van deze technologieën. Het is te hopen dat dit forum zal bijdragen aan het veiliger en verantwoordelijker maken van de ontwikkeling en implementatie van frontier AI.